Regulamin
Postanowienia ogólne
 1. Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym http://zeccer.pl prowadzony jest przez ZECCER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Robotnicza 70J, 53-608 Wrocław, e-mail: wsparcie@zeccer.pl, NIP: 8943040589, REGON: 021909085, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000425365. 

 2. Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową http://zeccer.pl oraz Aplikację mobilną. 

 3. Serwis internetowy – serwis internetowy Administratora dostępny pod adresem http://zeccer.pl, stanowiący platformę umożliwiającą przesyłanie, gromadzenie i przetwarzanie plików, które następnie mogą zostać wydrukowane przez Użytkownika na Drukarkach Administratora, 

 4. Definicje 

  1. Aplikacja mobilna – rodzaj oprogramowania działającego na elektronicznych urządzeniach przenośnych, takich jak smartfon lub tablet z zainstalowanym systemem operacyjnym Android lub iOS, umożliwiającego dostęp do Serwisu internetowego, 
  2. Aplikacja MFP - oprogramowanie zainstalowane na Drukarkach Administratora umożliwiająca dostęp do wybranych funkcji Serwisu internetowego, 
  3. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.), określający w szczególności zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu, zasady zamieszczania w nim plików oraz prawa i obowiązki Użytkowników, 
  4. Administrator – ZECCER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Robotnicza 70J, 53-608 Wrocław, e-mail: wsparcie@zeccer.pl, NIP: 8943040589, REGON: 021909085, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000425365, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika, 
  5. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, 
  6. Drukarka – urządzenie zarządzane przez Administratora, za pośrednictwem którego Użytkownik może dokonywać realizacji zleconych do druku plików umieszczonych uprzednio na swoim Koncie w Serwisie internetowym oraz w wybranych lokalizacjach dokonywać skanowania oraz kopiowania, 
  7. Formularz rejestracji – dostępny w Serwisie internetowym oraz Aplikacji mobilnej formularz, umożliwiający utworzenie Konta, poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła, 
  8. Facebook – serwis społecznościowy dostępny za pośrednictwem witryny internetowej www.facebook.com, za pomocą którego Użytkownik posiadający tam konto może dokonać rejestracji w Serwisie internetowym Administratora, 
  9. Identyfikator użytkownika - adres e-mail, numer telefonu lub inny unikalny ciąg znaków jednoznacznie identyfikujący Użytkownika, 
  10. Konto – oznaczony Identyfikatorem użytkownika i hasłem podanym przez Użytkownika lub powiązanym kontem w serwisie Facebook, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są przesłane przez Użytkownika pliki, jego dane, a także informacje o złożonych Zamówieniach, 
  11. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, stanowiące ofertę zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, którego przedmiotem jest zakup wybranego przez Użytkownika Pakietu stron, 
  12. Pakiet stron – ograniczony czasowo dostęp do wirtualnego pakietu stron niezbędnych do korzystania z Serwisu, będący przedmiotem Umowy o świadczenie usług zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, 
  13. Umowa o świadczenie usług – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), zawierana przez Użytkownika z Administratorem na czas nieokreślony lub określony za pośrednictwem Serwisu internetowego w języku polskim, 
  14. Pliki – materiały przesyłane i gromadzone na prowadzonym przez Użytkownika Koncie, które następnie mogą zostać zlecone do druku, 
  15. Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dokument potwierdzający zakup. 
  16. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Użytkownikom otrzymywania na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych z Serwisem internetowym, informacje handlowe oraz oferty partnerów serwisu. 
 5. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora polegają na: 

  1. umożliwieniu prowadzenia Konta w Serwisie internetowym, 
  2. umożliwieniu zawarcia Umowy o świadczenie usług, 
  3. umożliwieniu korzystania z Aplikacji mobilnej, 
  4. umożliwieniu korzystania z Aplikacji MFP, 
  5. umożliwieniu dokonywania wydruków za pomocą Drukarek Administratora, 
  6. umożliwieniu dokonywania skanów oraz kopii za pomocą wybranych Drukarek Administratora, 
  7. wysyłce Newslettera. 
 6. Serwis daje Użytkownikowi możliwość samodzielnego zamieszczania plików. Pliki można dodawać poprzez wgranie ich do systemu. Aby dokonać skutecznego zlecenia i wydruku plików, Użytkownik musi posiadać zainstalowaną Aplikację mobilną na telefonie z systemem operacyjnym Android lub iOS. Będąc przy Drukarce Użytkownik dokonuje zlecenia z wykorzystaniem Aplikacji mobilnej, a następnie odbiera wydruk. 

 7. Aplikacja MFP na Drukarkach Administratora może umożliwiać odbieranie zleconych wydruków oraz dokonywanie samodzielnego kopiowania i skanowania dokumentów. 

 8. Lista Drukarek dostępna jest pod adresem http://zeccer.pl/znajdz-drukarke oraz w Aplikacji mobilnej. 

 9. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do dystrybucji wszelkich materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym. 

 10. Administrator nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia Użytkownikowi odpowiednie narzędzia teleinformatyczne. 

 11. Użytkownik oświadcza, że jest autorem zamieszczanych materiałów i może nimi dysponować w zakresie ich rozpowszechniania w Serwisie bez naruszania praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych. 

 12. W przypadku materiałów cudzego autorstwa, Użytkownik oświadcza również, że jest uprawniony do wykonywania autorskich praw zależnych. 

 13. Administrator zobowiązuje się do świadczenia Usług z dołożeniem należytej staranności. 

 14. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. 

Warunki techniczne korzystania z serwisu
 1. Aby Użytkownik mógł w pełni korzystać z Serwisu, musi spełnić następujące warunki techniczne: 

  1. przeglądarka internetowa Chrome w wersji 56 lub wyższej, bądź inne kompatybilne przeglądarki, 
  2. akceptacja przez przeglądarkę internetową plików Cookies, 
  3. posiadanie przenośnego urządzenia elektronicznego, o którym mowa w § 1 pkt 3 b) działającego w oparciu o system operacyjny Android lub iOS w aktualnej wersji, 
  4. zainstalowanie Aplikacji Mobilnej umożliwiającej zlecenie pliku do druku. 
Zasady korzystania z serwisu
 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. 

 2. Użytkownik ma prawo do odbierania wydruków plików zamieszczonych przez niego w Serwisie w ramach posiadanego Pakietu stron. Wydruki można odbierać w miejscu, gdzie znajduje się Drukarka. 

 3. Użytkownik ma prawo do korzystania z Aplikacji MFP i wykonywania za jej pośrednictwem skanów oraz kopii w ramach posiadanego Pakietu stron.

 4. Pliki dodane do kolejki wydruku przez Użytkownika są dostępne na jego koncie przez 72 godziny. Jeśli pliki nie zostaną w tym czasie wydrukowane Administrator usuwa pliki na stałe.

 5. Pliki wydrukowane przez Użytkownika są automatycznie usuwane z serwerów Administratora i nie ma możliwości wydrukowania ich ponownie.

 6. Użytkownikom zabrania się:

  1. podejmowania działań ingerujących w integralność architektury Serwisu, a w szczególności prób złamania lub obejścia zabezpieczeń Serwisu oraz ingerowania w bazy danych, 
  2. działania w sposób uciążliwy lub zakłócający działanie Serwisu. 
 7. W przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym paragrafie, Użytkownik jest zobowiązany do pełnego pokrycia szkody poniesionej w związku z naruszeniem.

Rejestracja użytkownika
 1. Korzystanie z Serwisu, Aplikacji MFP i odbieranie wydruków w miejscach, gdzie ustawiona jest Drukarka możliwe jest wyłącznie po zarejestrowaniu się Użytkownika. 

 2. Użytkownik może dokonać rejestracji w Serwisie za pomocą: 

  1. Formularza rejestracji dostępnego na stronie internetowej Serwisu oraz w Aplikacji mobilnej, poprzez podanie adresu poczty elektronicznej e-mail oraz hasła, 
  2. logowania za pośrednictwem posiadanego konta na portalu społecznościowym Facebook. 
 3. Przed dokonaniem rejestracji w jeden ze sposobów, o których mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu wraz z utworzeniem Konta, Użytkownik proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptację jego postanowień. 

 4. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem adresu e-mail i hasła lub powiązanego konta w serwisie Facebook. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Serwisie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Użytkownika. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez przesłanie informacji o rezygnacji przez Użytkownika za pomocą formularza dostępnego pod adresem http://zeccer.pl/kontakt, bądź drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Administratora: wsparcie@zeccer.pl

 5. Niedopuszczalne jest posiadanie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta w Serwisie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji wszystkie konta użytkownika zostaną usunięte. 

Zawarcie umowy
 1. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z Użytkownikiem na czas nieokreślony, w ramach której Użytkownik zyskuje dostęp do Serwisu internetowego oraz możliwość wykonywania wydruków, skanów oraz kopii. 

 2. Wydruki, skany oraz kopie mogą być realizowane przez Użytkownika w ramach posiadanego Pakietu stron. 

 3. Wymiar usług dostępnych w ramach Pakietu stron może być zależny od rodzaju usługi, wybranej Drukarki oraz ustawień dodatkowych. 

 4. Zawierając Umowę o świadczenie usług na podstawie niniejszego Regulaminu, Użytkownik jednocześnie zyskuje możliwość otrzymania bezpłatnego, ograniczonego czasowo Pakietu stron. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości zdobywania darmowych stron znajdują się na stronie Serwisu dostępnej pod adresem http://zeccer.pl/zdobadz-strony

 5. Zawierając Umowę o świadczenie usług na podstawie niniejszego Regulaminu, Użytkownik jednocześnie zyskuje możliwość zakupu ograniczonego czasowo Pakietu stron. W tym celu Użytkownik może złożyć Zamówienie wyłącznie za pomocą założonego wcześniej Konta, wybierając interesującą go ofertę na stronie http://zeccer.pl/payments lub za pośrednictwem Aplikacji mobilnej. 

 6. Po upływie ważności Pakietu Stron Użytkownik traci niewykorzystane strony. 

 7. Gdy Użytkownik zakupi Pakiet stron przed upływem terminu ważności posiadanego Pakietu stron, dostępna liczba stron obu pakietów jest sumowana. Termin ważności Pakietu stron ustalany jest w tym przypadku na późniejszy spośród terminów ważności obu pakietów. 

 8. Zamówienie, o którym mowa w pkt 5. niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. 

 9. Rozpoczęcie świadczenia usług następuje: 

  1. w przypadku wydruków bezpłatnych – z chwilą utworzenia Konta w Serwisie i podjęcia odpowiednich akcji dostępnych na stronie http://zeccer.pl/zdobadz-strony 
  2. w przypadku wydruków płatnych – z chwilą dokonanie zapłaty. 
 10. Dokonanie zapłaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

 11. Administrator potwierdza Użytkownikowi: 

  1. złożenie Zamówienia, 
  2. otrzymanie zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy o świadczenie usług, 
  3. rozpoczęcie realizacji usługi, – w formie wiadomości e-mail przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. 
 12. Umowę o świadczenie usług traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 7 niniejszego paragrafu. 

 13. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Użytkownika będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), do momentu dokonania zapłaty. 

 14. Administrator zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Użytkownik pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do jego skutecznej realizacji. 

Płatności
 1. Ceny podane w Serwisie internetowym wyrażone są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. 

 2. O całkowitej kwocie Zamówienia Użytkownik informowany jest każdorazowo przed złożeniem Zamówienia. 

 3. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu. 

 4. Użytkownik niebędący osobą fizyczną w celu realizacji Zamówienia upoważnia Administratora do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 

 5. Użytkownik może dokonać płatności za złożone Zamówienie wyłącznie za pośrednictwem platform Przelewy24 oraz Braintree. 

 6. Platforma Przelewy24 dostępna jest pod adresem www.przelewy24.pl. Operatorem platformy Przelewy24 jest firma PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. (61)847-52-64, fax: (61)847-08-38, e-mail: serwis@przelewy24.pl

 7. Platforma Braintree dostępna jest pod adresem http://www.braintreepayments.com. Operatorem platformy Braintree jest firma PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., (R.C.S. Luxembourg B 118 349) (“PayPal”). 

 8. Za dokonanie zapłaty uważa się moment pozytywnego wyniku autoryzacji 100% wartości Zamówienia. 

 9. W przypadku kiedy Użytkownik nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Administrator wezwie Użytkownika do dokonania płatności. W razie bezskutecznego wezwania, Administrator ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Użytkownika drogą mailową. 

SMS Premium
 1. Dostawcą usługi SMS Premium jest firma PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. (61)847-52-64, fax: (61)847-08-38, e-mail: serwis@przelewy24.pl

 2. Serwis umożliwia zakup Pakietu Stron za pomocą wysłania wiadomości SMS o treści podanej przez Administratora w Serwisie na jeden z numerów Premium SMS. 

 3. Usługa SMS Premium dostępna jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej u operatorów polskich sieci komórkowych. 

 4. Opłaty dokonane za pomocą SMS Premium nie podlegają zwrotowi. 

 5. Numery Premium SMS obsługiwane przez Serwis to: 

- 7055 - koszt 0,50 zł (+ 23% VAT), 

- 7155 - koszt 1 zł (+ 23% VAT), 

- 7255 - koszt 2 zł (+ 23% VAT), 

- 7355 - koszt 3 zł (+ 23% VAT), 

- 7455 - koszt 4 zł (+ 23% VAT), 

- 7555 - koszt 5 zł (+ 23% VAT), 

- 7655 - koszt 6 zł (+ 23% VAT), 

- 77464 - koszt 7 zł (+ 23% VAT), 

- 78464 - koszt 8 zł (+ 23% VAT), 

- 7955 - koszt 9 zł (+ 23% VAT), 

- 91455 - koszt 14 zł (+ 23% VAT), 

- 91955 - koszt 19 zł (+ 23% VAT), 

- 92555 - koszt 25 zł (+ 23% VAT). 
Usunięcie konta użytkownika
 1. Usunięcie Konta Użytkownika następuje w przypadku: 

  1. wniosku Użytkownika, 
  2. naruszenia postanowień Regulaminu, 
  3. braku akceptacji zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminie. 
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, bądź podejmuje działania szkodliwe dla Serwisu. 

 3. Przed usunięciem Konta, w przypadku, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu, Administrator wzywa Użytkownika do złożenia wyjaśnień. 

 4. Użytkownik, którego Konto zostało usunięte z przyczyn, o których mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu, nie może ponownie zarejestrować się w Serwisie bez uzyskania uprzedniej zgody Administratora. 

 5. Usunięcie Konta przez Użytkownika nie powoduje jednoczesnego usunięcia zamieszczonych przez niego plików. Mogą być one usunięte z Serwisu na wyraźną prośbę Użytkownika wysłaną za pomocą formularza dostępnego pod adresem http://zeccer.pl/kontakt, bądź drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Administratora: wsparcie@zeccer.pl

Przerwy techniczne
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania czasowych przerw w dostępie do Serwisu w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych, uaktualnień, konfiguracji sprzętu. 

 2. Przed planowaną przerwą, Administrator zamieści odpowiedni komunikat informacyjny w Serwisie oraz stronie na Facebooku pod adresem: https://facebook.com/zeccer

Reklamacje i informacje naruszeniu regulaminu
 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. 

 2. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, należy zgłaszać Administratorowi informując go o nieprawidłowościach drogą poczty elektronicznej, przesyłając wiadomość na adres e-mail: wsparcie@zeccer.pl

 3. Zgłoszenie reklamacyjne winno określać: dane personalne Użytkownika (imię i nazwisko), zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag, a także żądanie Użytkownika. 

 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającego reklamację Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 

 5. Administrator zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Użytkownika reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Usługodawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną. 

 6. Powyższe, dotyczy wyłącznie Użytkowników będących Konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.). 

 7. Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować Serwis o wszelkich znanych mu naruszeniach Regulaminu. Zgłoszenia naruszeń można dokonać drogą poczty elektronicznej przesyłając wiadomość na adres e-mail: wsparcie@zeccer.pl

Odstąpienie od umowy
 1. Użytkownikowi, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia realizacji usług. 

 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Użytkownikowi w następujących przypadkach: 

  1. świadczenia usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy, 
  2. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Administrator nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, 
  3. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, 
  4. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, 
  5. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Użytkownika, 
  6. szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, 
  7. umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy o świadczenie usług i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Administrator nie ma kontroli, 
  8. umów, w których Użytkownik wyraźnie żądał, aby Administrator do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Administrator świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Użytkownik żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy, 
  9. umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Użytkownika, 
  10. dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę, 
  11. umów zawartych w drodze aukcji publicznej 
  12. umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi, 
  13. umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy. 
 3. Uprawnienie, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie dotyczy Zamówienia złożonego w ramach Umowy o świadczenie usług, a zatem sytuacji, kiedy świadczenie usług rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

 4. Dyspozycja zawarta w pkt 3 niniejszego paragrafu wynika ze szczególnego charakteru usług świadczonych przez Serwis tj. dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na materialnym nośniku, a także świadczenia usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika. 

 5. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się do Użytkowników niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową. W przypadkach wyżej wymienionych uprawnienie do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług jest bezwzględnie wyłączone. 

Ochrona danych osobowych
 1. Użytkownik, dokonując rejestracji w Serwisie i zakładając Konto proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662). 

 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w § 1. pkt 4 niniejszego Regulaminu. 

 3. Administratorem danych osobowych jest ZECCER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Robotnicza 70J, 53-608 Wrocław, NIP: 8943040589, REGON: 021909085, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000425365. 

 4. Dane osobowe Użytkownika, które zostały przez niego podane i na których przetwarzanie wyraził on zgodę, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, jakie obejmowała dana zgoda. 

 5. Serwis umożliwia Użytkownikowi stały dostęp do przechowywanych danych osobowych Użytkownika. Użytkownik ma prawo zażądać dokonania ich aktualizacji, naniesienia poprawek, jak również zaprzestania ich używania i żądania ich usunięcia. Przed zrealizowaniem takich żądań, Użytkownik zostanie poproszony o identyfikację i wskazanie informacji, które mają zostać udostępnione, poprawione lub usunięte. 

 6. Serwis może ujawnić współpracującym z nim serwisom internetowym czy agencjom reklamowym opracowane przez niego zestawienia statystyczne. Zestawienia te nie mogą zawierać danych pozwalających na identyfikację Użytkownika. 

 7. Zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662), ujawnianie lub udostępnienie zgromadzonych danych Użytkownika innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych (przekazanie, sprzedaż, użyczenie) może nastąpić wyłącznie za jego wyraźną zgodą lub na jego życzenie, bądź też na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. 

 8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgromadzone dane podlegają starannej ochronie. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Serwisu internetowego. 

Ochrona praw autorskich
 1. Zawartość Serwisu jest chroniona prawem autorskim i innymi prawami własności przemysłowej i intelektualnej. 

 2. Użytkownik zamieszczający w Serwisie pliki nie przenosi na Administratora żadnych praw ani licencji dotyczących ich treści. 

 3. Wszystkie materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Serwisu internetowego są własnością Administratora lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie. 

 4. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Serwisu internetowego w tym ich udostępnianie w Internecie bez uzyskania pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie. 

 5. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Serwisu internetowego oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych. 

 6. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu. 

Postanowienia końcowe
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji (w części lub w całości) wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem na inny podmiot, bez konieczności uzyskania zgody Użytkownika. Powyższe nie dotyczy jednak Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) – w takim przypadku Administrator zwróci się do niego celem uzyskania zgody na dokonanie wskazanej czynności. 

 2. W sytuacji, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu Administrator zobowiązuje się poinformować Użytkownika o dokonanej cesji. 

 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Administratora, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. 

 4. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest Sąd właściwy dla siedziby Administratora. 

 5. Przepisu powyższego nie stosuje się do konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) – gdzie wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej. 

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. ) i inne właściwe. 

 7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1.04.2017r.