Polityka prywatności
1. Definicje
 1. Administrator – oznacza Zeccer Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 53-608) przy ulicy Robotniczej 70j, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000425365, o numerze NIP: 8943040589, REGON: 021909085.
 2. Serwis/Zeccer – serwis internetowy prowadzony przez Admimnistratora, dostępny pod adresem URL http://zeccer.pl oraz jako aplikacja mobilna.
 3. Polityka – niniejsza Polityka Prywatności.
 4. Użytkownik – podmiot, na rzecz którego, zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa, mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną, lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Niniejszy dokument opisuje Politykę Ochrony Prywatności stosowaną przez Administratora, a w szczególności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu Zeccer.

2. Dane osobowe
 1. Administrator dba o bezpieczeństwo udostępnianych danych osobowych, a w szczególności chroni przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione.
 2. Użytkownicy korzystający z Serwisu mają prawa wynikające z ustawy, z dnia 29 sierpnia 1997, o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późn. zm.), a w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
 3. Zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późn. zm.) udostępnienie zgromadzonych danych Użytkowników (przekazanie, sprzedaż, użyczenie) może nastąpić wyłącznie za wyraźną zgodą Użytkownika lub na jego życzenie, bądź też na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
3. Kwestie techniczne

Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Administrator wykorzystuje je w celach technicznych związanych z administracją jego serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych, a także dokumentowania świadczonych usług.

4. Informacja handlowa
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom wiadomości. Zaliczają się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. komunikaty dotyczące nowej wersji aplikacji, informacje o aktualizacjach), informacje edukacyjne związane z funkcjonowaniem Serwisu, informacje o zmianach w regulaminie, itp. Każdy z Użytkowników Serwisu ma prawo zastrzec, że nie chce otrzymywać tego typu informacji. W tym celu należy skontaktować się z Zeccerem za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem URL http://zeccer.pl/kontakt.
 2. Treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Administratora i jego kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Zgoda w tym zakresie ma charakter odwoływalny.
5. Usunięcie konta

Rozwiązanie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Użytkownika jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie, za pomocą formularza dostępnego pod adresem URL http://zeccer.pl/kontakt. Rozwiązanie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną skutkuje usunięciem konta. Tą samą drogą można także zażądać usunięcia swojej aktywności w Zeccerze.

6. Logowanie do Zeccera
 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystaniem ich przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń.
 2. Rejestrację w Zeccerze można przeprowadzić na dwa sposoby:
  • tworząc konto Użytkownika poprzez logowanie przez Facebooka,
  • tworząc konto poprzez podanie przy rejestracji adresu e-mail i hasła.
 3. Administrator nie ma dostępu do haseł Użytkowników portalu Facebook, ani do haseł Użytkowników w przypadku konta utworzonego z wykorzystaniem adresu e-mail.
7. Kontakt
 1. Użytkownicy mają możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikami Zeccera poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem URL http://zeccer.pl/kontakt.
  1. Administrator przechowuje korespondencję z Użytkownikami w celach statystycznych oraz w celu jak najlepszej i jak najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania. Może być również wykorzystywana w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych. Jednocześnie Administrator gwarantuje, że adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym, niż realizacja zgłoszenia. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach może się odbywać tylko za uprzednią zgodą Użytkownika.
  2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące regulaminu Serwisu oraz Polityki powinny być kierowane do Serwisu za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem URL http://zeccer.pl/kontakt.